Online prístup k výsledkom

 

Politika kvality

Pracovisko odboru patologickej anatómie

Poslanie pracoviska:
Sme pracovisko, ktoré v súlade s koncepciou odboru patologická anatómia poskytuje už vyše 10 rokov diagnostické služby v celej šírke bioptickej a cytologickej diagnostiky a v oblasti skríningu orgánovo špecifických a nešpecifických protilátok pre diagnostiku autoimunitných ochorení. Okrem toho poskytujeme nadregionálne a celoštátne konzultačné diagnostické služby obzvlášť na úseku diagnostiky hematologických a hematoonkologických ochorení a iných nádorových ochorení využívajúc moderné technologické postupy a špecializované odborné ľudské zdroje pracoviska. V súlade s rozvojom modernej patológie ponúkame všetkým pacientom - občanom SR prístup aj k výsledkom vysokošpecializovaných odborných vyšetrení zameraných aj na genetické analýzy nádorových buniek, potrebné nielen pre diagnostiku, ale aj pre voľbu nových postupov tzv. cielenej liečby nádorových ochorení. Základom našej práce je vzájomná spolupráca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vychádzajúca od pacienta a sprostredkovaná na jednej strane klinickým lekárom – špecialistom s možnosťami intervenčného pôsobenia za účelom získania diagnózy ochorenia a overenia priebehu a úspešnosti jeho liečby analýzou odobranej diagnostickej vzorky, podporená na druhej strane finančným krytím zdravotných poisťovní podľa zmluvne ošetrených vzťahov. V snahe o štandardizáciu poskytovanej diagnostiky na úrovni medzinárodne uznávaných noriem je celý pracovný proces kontrolovaný systémom vnútornej a vonkajšej kontroly kvality, ktorý sa spoločnosť zaväzuje trvalo zlepšovať.

Pracovisko a jeho laboratóriá poskytujú a umožňujú:
  • komplexné služby vychádzajúce z dlhodobej tradície pracoviska
  • individuálny prístup podľa potrieb pacienta s ohľadom na požiadavky klinického a ošetrujúceho spolupracujúceho lekára
  • postupné zvyšovanie úrovne poskytovanej zdravotnej starostlivosti
  • možnosti rozvoja spolupráce medzi zúčastnenými stranami
  • trvalé zabezpečenie kvality s využitím moderných laboratórnych metodík a modernej laboratórnej a optickej techniky, garantované vysokou medicínskou praxou rešpektovanou odbornosťou zamestnancov
  • vyšetrenia rešpektujúce aktuálne trendy a odrážajúce aktuálnu recentnú úroveň medicínskych vedomostí, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Vízia:
Rozvíjať pracovisko ako flexibilné diagnostické pracovisko s udržaním získaného vysokého kreditu v odborných kruhoch a v povedomí pacientskej klientely, ktorého cieľom bude koordinovane poskytovať požadované diagnostické vyšetrenia s využitím metód modernej histo- a cytomorfologickej, imunofenotypovej a molekulovo-biologickej analýzy a súčasných možností informačných technológií. Naďalej udržiavať a budovať spoluprácu na vysokej úrovni v oblasti postgraduálneho špecializačného štúdia s akreditovaným školiacim pracoviskom - Ústavom patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine. Táto činnosť bude viesť k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v odbore na úrovni poznatkov súčasnej medicíny v prospech pacientov a k všeobecnej spokojnosti klientov, pri budovaní vzájomnej dôvery založenej na spoločnom poslaní ochrany zdravia, rovnako aj ku získaniu požadovanej odbornej kvalifikácie pracovníkov spoločnosti, vrátane špecializácie novoprijímaných lekárov. Neoddeliteľnou súčasťou fungovania takéhoto zariadenia je optimálne vyrovnanie finančného rozpočtu a reálne možná miera rastu daná aktuálnou trhovou situáciou, a to napriek existujúcim redukčným tlakom zo strany zdravotných poisťovní.


V Martine, 30.06.2017
 
  PDF verzia