Online prístup k výsledkom

 

Politika kvality

Pracovisko odboru patologickej anatómie

Politikou manažmentu laboratória je vytvárať také organizačné, personálne a technické podmienky, aby boli dosiahnuté stanovené ciele kvality.

Hlavným cieľom manažmentu laboratória je poskytovať klientom najvyššiu možnú kvalitu a spoľahlivosť výsledkov vyšetrení v oblasti klinickej patológie.
  • neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vykonávania vyšetrení pre všetkých klientov;
  • rozširovať sortiment vyšetrení v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti klinickej patológie;
  • zaručiť spoľahlivosť a správnosť výsledkov a ich vydávanie v primeranom čase, skracovať predanalytickú fázu vyšetrení a tým udržať dôveryhodnosť pre svojich klientov;
  • zabezpečiť rozvoj materiálno-technickej základne, skvalitnenie a zlepšenie technického vybavenia laboratória;
  • zaručiť a poskytovať odborné služby na vysokej profesionálnej úrovni;
  • zvyšovať efektivitu a presnosť diagnostického procesu, znížením chybovosti, vo všetkých fázach vyšetrovacieho procesu;
  • umožňovať sústavné vzdelávanie svojich pracovníkov a podporovať ich v získavaní odborných informácií;
  • stabilizovať personálne obsadenie, vytvorením vhodných pracovných podmienok, pre zamestnancov;
  • trvale zvyšovať kvalifikáciu svojich pracovníkov;
  • poskytovať klientom kvalifikované odborné informácie k poskytovaným službám.

Plnenie cieľov kvality je pravidelne preskúmavané počas preskúmania manažmentom a v záujme účinnosti SMK je zabezpečené, aby sa všetci pracovníci s politikou a cieľmi kvality oboznámili, stotožnili a uplatňovali ich v rámci výkonu svojich pracovných činností. Táto činnosť tak bude viesť k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v odbore na úrovni poznatkov súčasnej medicíny v prospech pacientov a k všeobecnej spokojnosti klientov, pri budovaní vzájomnej dôvery založenej na spoločnom poslaní ochrany zdravia, rovnako aj ku získaniu požadovanej odbornej kvalifikácie pracovníkov spoločnosti, čo umožní udržať si získaný kredit v odborných kruhoch a v povedomí klientely.
 
  PDF verzia